Git store credential

You can also have Git store your credentials permanently using the following git config credential.helper store To store the passwords in .git-credentials in your %HOME% directory as opposed to the project directory: use the --global flag git config --global credential.helper store

Git Vs Mercurial

*cười* ... nếu mình hỏi Git và Mercurial hơn thua nhau ra sao thì dường như không có câu trả lời nếu mình nói tính năng merge và resolve conflict của Git quá tệ thì nói ... cứ từ từ nó sẽ improve Uh thì vậy ... Cuộc sống vẫn cứ luôn không right way... Continue Reading →

Up ↑