Github Actions – Deploying [P2]

Tiếp theo bài về execute UnitTest giờ thì ta deploy lên STAG / UAT Giả sử ta có Workflow như sau Chạy Code Standards checksRồi Rector để upgrade code structure với PHP 8Sau đó chạy UnitTestCuối cùng sẽ deploy lên STAGSau khi merge PR về develop sẽ deploy lên UAT 1 chút nhắc lại câu... Continue Reading →

Setup Github Actions and Test flows [P1]

Trước mắt tìm hiểu xem Github Actions & Github Workflows là gì đã Hiểu đơn giản em nó là 1 platform trên nền tảng Github cho phép chúng ta triển khai CI / CD với các actions thường làm như : Create PR / Merge etc ...Chi tiết thêm về Github Actions Tuy nhiên cần... Continue Reading →

XCrawler – Github action

name: XCrawler - Build & Tests on: pull_request: branches: [ develop ] jobs: build: # Test on Workstation runs-on: [ Workstation ] services: mysql: image: mysql:8.0.26 env: MYSQL_ROOT_PASSWORD: laravel MYSQL_USER: laravel MYSQL_PASSWORD: laravel MYSQL_DATABASE: laravel ports: - 3307:3306 options: --health-cmd="mysqladmin ping" --health-interval=10s --health-timeout=5s --health-retries=5 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=laravel -e MYSQL_USER=laravel -e MYSQL_PASSWORD=laravel -e MYSQL_DATABASE=laravel --entrypoint sh mysql:8... Continue Reading →

[Pi 4 – 4GB] Setup as OpenVPN and Github runner & staging and more

Use Raspberry Pi OS - 32 bit ( Not full desktop - which so heavy )Complete install wizard than restart Enable remote thing SSHVNC Install required packages WebminUpdate everythingChange to Gray sidebargit is requiredSambaVia WebminGithub Install Utilities PiVPNPiHole Install Development PHP 8 sudo apt install mariadb-server redis-server redis redis-tools sudo apt install supervisor Install composer... Continue Reading →

Github configuration

How to config Github SSH and related

XGallery và câu chuyện UT & Coverage

Nghiêm túc mà nói thì viết UT mình cũng chỉ mới thật sự bắt tay vào làm thời gian gần đây. Of course trước đây từ thời JomSocial đã bị "ép" làm. Nhưng không quá hào hứng. Thấy mệt & lười vl.

Install Ubuntu 14.04.x. You can use latest Ubuntu as well but not suggest Upgrade OS after installed Install Synaptic via Ubuntu Software Center. Use Synaptic to install ( You can choose Automatically close after the changes have been successfully applied ). Synaptic will help you install relative packages when it's required ! MySQL 5.5 packages... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: