Tái cấu trúc websites

Thử nghiệm việc cấu trúc lại các websites & services xem thử thế nào XCrawler Pet project chính của mình. Hầu hết các services sẽ phục vụ cho em nó. Đầu tiên là hệ thống monitoring & alert Grafana Đảm nhiệm nhiệm vụ monitoring server.PrometheusAlertManager Sử dụng Github cho repository của XCrawler Issues Management Và... Continue Reading →

Setup monitoring

Một ngày đẹp trời vọc vạch làm DevOps nên setup con Server Dual Xeon E5 2680v4 với 256GB RAM. Sau đó là hàng loạt con VMs ( VirtualBox ). Do đó phát sinh nhu cầu monitoring đám này. Và thế là ... tốn 10M cho cái project "nho nhỏ" này. https://github.com/jooservices/hosting Vậy mình có những... Continue Reading →

Pages: 1 2

Up ↑

%d bloggers like this: