Phải chi tôi và em ngày ấy chúng ta không đến với nhau ... thì ngày nay tôi đã không thể quên em ...

Blog at WordPress.com.

Up ↑