DeliveryDetail data

Bài viết tiếp theo phân tích nhanh 1 chút JSON data deliverydetail của now https://jsonblob.com/ec9b97be-58dc-11e9-ae1a-f101be225a83 Okay xem thử data nó có gì total_order : Tổng số đơn hàng đã có ở nhà hàng này. Ta có thể store field này để cho mục đích đánh giá nhà hàng khi cần query.rating : Đánh giá nhà... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: