OneJAV – Bài toán crawl hết data site

Hiện tại site này có khoảng 5210 pages . Target là làm sao XGallery khi install trên 1 server mới thì có thể crawl hết data này ???

XGalleryCli – OneJav completely freehand

Completely freehand XGalleryCli hoàn toàn tự động download các OneJav theo SỞ THÍCH ( dựa trên phân tích database ). Như vậy mình không cần xem và lựa chọn film nữa. Cứ thế để XGalleryCli làm thôi

XGallery update 09.06.2019

Yo ! Bản update này included nhiều thứ ( somehow mình chưa cho official release vì chưa test hết bugs do refactor Crawler ) Update html.twig structureSupport metadataImprove javascript blockUpdate navbarUpdate OnejavAjax cho download & favorite tránh mở thêm tab không cần thiếtRemove các items đã downloadedAjax render trang để load nhanh hơnUpdate PornhubAjax cho... Continue Reading →

XGallery – OneJav

Thật ra mà nói version hiện tại vẫn đang sticked ở 3.2. Tuy nhiên đã có rất nhiều update khá ưng ý. Đặc biệt là frontend UI ! OneJav ! Post này mình sẽ nói về tính năng này xem có gì mà hay ho !XGalleryCli - OneJav Trước hết nói về OneJav. Nó là... Continue Reading →

Search Onejav without website

How to search Onejav without open website and also get torrent link

Up ↑

%d bloggers like this: