My own Prometheus

# my global config global: scrape_interval: 15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute. evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute. # scrape_timeout is set to the global default (10s). # Alertmanager configuration alerting: alertmanagers: - static_configs: - targets: - alertmanager:9093... Continue Reading →

Monitoring & Alert với Grafana / Prometheus

Làm 1 bài tổng hợp về các services này và share với mọi Prometheus Đã có 1 bài nói sơ về service này. Tuy nhiên cũng xin nói lại kĩ hơn 1 chút ( sau 1 thời gian sử dụng ) Đây là 1 service giúp giám sát ( monitoring ) và cảnh báo (... Continue Reading →

Pages: 1 2 3

Redis Exporter

Release Workstation using 1.43.0 and latest version is 1.43.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=RedisExporter Documentation=https://github.com/oliver006/redis_exporter [Service] TimeoutStartSec=0 User=redis_exporter ExecStart=/usr/local/bin/redis_exporter \ -redis.addr=127.0.0.1:6379 \ [Install] WantedBy=multi-user.target

MySQL Exporter

Release Workstation using 0.14.0 and latest version also 0.14.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=Prometheus MySQL Exporter After=network.target User=prometheus Group=prometheus [Service] Type=simple Restart=always ExecStart=/usr/local/bin/mysqld_exporter \ --config.my-cnf /etc/.mysqld_exporter.cnf \ --collect.global_status \ --collect.info_schema.innodb_metrics \ --collect.auto_increment.columns \ --collect.info_schema.processlist \ --collect.binlog_size \ --collect.info_schema.tablestats \ --collect.global_variables \ --collect.info_schema.query_response_time \ --collect.info_schema.userstats \ --collect.info_schema.tables... Continue Reading →

MongoDB Exporter

Release Workstation using 0.31.0 and latest version is 0.33.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=MongoDbExporter [Service] TimeoutStartSec=0 User=mongodb_exporter ExecStart=/usr/local/bin/mongodb_exporter --mongodb.uri=mongodb://mongodb_exporter:s3cr3tpassw0rd@127.0.0.1:27017 --collect-all --compatible-mode [Install] WantedBy=multi-user.target

Prometheus

Cơ bản mình hiểu em nó như là trại tập trung / database chứa data từ các exporters thu thập về. Sau đó hỗ trợ việc query để hiển thị data lên Grafana. Hiện tại version mới nhất của Prometheus là 2.37.0 . Well. Workstation đang sử dụng 2.36.2, upgrade thôi. Install Download và extract... Continue Reading →

Pages: 1 2

Tái cấu trúc websites

Thử nghiệm việc cấu trúc lại các websites & services xem thử thế nào XCrawler Pet project chính của mình. Hầu hết các services sẽ phục vụ cho em nó. Đầu tiên là hệ thống monitoring & alert Grafana Đảm nhiệm nhiệm vụ monitoring server.PrometheusAlertManager Sử dụng Github cho repository của XCrawler Issues Management Và... Continue Reading →

Setup monitoring

Một ngày đẹp trời vọc vạch làm DevOps nên setup con Server Dual Xeon E5 2680v4 với 256GB RAM. Sau đó là hàng loạt con VMs ( VirtualBox ). Do đó phát sinh nhu cầu monitoring đám này. Và thế là ... tốn 10M cho cái project "nho nhỏ" này. https://github.com/jooservices/hosting Vậy mình có những... Continue Reading →

Pages: 1 2

Up ↑

%d bloggers like this: