redXXX QA – Câu chuyện cuối năm … ;)

Well… Sang tuần là move sang office mới, và location lại đúng ngay location cty cũ :v … Buồn buồn tiện tay viết lại 1 câu chuyện war ngày trước. Xem ai đúng ai sai hớ ! QA … Mọi người định nghĩa ở vai trò là QA thì bạn cần có "não" hay không.... Continue Reading →

When shit around your life

Lolz ! She's not PM, also not fucking PO. And she gave herself fucking power to reject everything she don't like.

Up ↑

%d bloggers like this: