Không thể nghĩ rằng mình có ngày hôm nay. What's right . What's wrong không còn có thể phân biệt được ! Mất hoàn toàn kiểm soát bản thân và suy nghĩ.

Up ↑