[Series] XCrawler – Truyền kì truyện – VirtualBox

Để chơi project XCrawler này mình cũng đã chơi lớn. 1 con Workstation Dual Xeon E5 2680v4 - 256GB RAM & Load Balancer với 2 line Internet ( 1 tĩnh & 1 động ). Tất nhiên có nhiều cách để setup với server này. Tuy nhiên cách mình chọn là Workstation sẽ install các Primary... Continue Reading →

[Series] XCrawler – Truyền kì truyện – Ubuntu

Well ! Series này thật chất không focus nặng vào XCrawler. Bản chất series sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan và ... mở rộng. Version mình dùng hiện tại là Ubuntu 20.04 Ubuntu Bản chất Ubuntu cũng chỉ là OS based trên Linux thôi. Không có gì đặc biệt hết. Được cái phổ... Continue Reading →

Ubuntu – AutoInstall

https://ubuntu.com/server/docs/install/autoinstall Create user-data #cloud-config autoinstall: version: 1 identity: hostname: ubuntu password: "encrypted_password" realname: SoulEvil username: soulevil ssh: allow-pw: false install-server: true authorized-keys: - <public_key> late-commands: - curtin in-target --target=/target -- apt update - curtin in-target --target=/target -- apt upgrade -y - curtin in-target --target=/target -- apt -y install git zip unzip curl Generate seed.iso cloud-localds... Continue Reading →

Pages: 1 2

How to install php extension using pecl for specific php version, when several php versions installed in system

$ pecl -d php_suffix=5.6 install <package> $ pecl uninstall -r <package> $ pecl -d php_suffix=7.0 install <package> $ pecl uninstall -r <package> $ pecl -d php_suffix=7.1 install <package> $ pecl uninstall -r <package> The -d php_suffix=<version> piece allows you to set config values at run time vs pre-setting them with pecl config-set. The uninstall -r bit does not actually uninstall... Continue Reading →

Debian [Ubuntu/Raspbian] installation script

git clone https://github.com/jooservices/workspace cd workspace chmod +x install.sh Follow script for installation https://github.com/jooservices/workspace Xubuntu 20.04 for lightweight purpose Update & install required packages sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo apt -y install software-properties-common sudo apt -y install curl git unzip perl libnet-ssleay-perl openssl openssh-server libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python Web server sudo apt -y... Continue Reading →

Pages: 1 2 3 4

Setup Ubuntu 20.04 Workspace [Archived ]

Update system after installed sudo apt update && sudo apt -y upgrade Install required packages sudo apt -y install software-properties-common sudo apt -y install curl git unzip perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python curl openssh-server Redis & Memcache sudo apt -y redis redis-server redis-tools memcached MySQL 8.0 sudo apt -y install mysql-client mysql-sandbox... Continue Reading →

Pages: 1 2 3 4

How to install qBittorrent on Ubuntu Server

sudo apt install qbittorrent Or use PPA to get latest version sudo add-apt-repository ppa:qbittorrent-team/qbittorrent-stable qBittorrent can use with Desktop UI. On server we don't have it, Web interface instead. In this case we'll use qbittorrent-nox sudo apt install qbittorrent-nox Now you can start qbittorrent-nox by easily via command. But it's not recommended. We'll use as... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: