Why can’t VirtualBox or VMware run with Hyper-V enabled on Windows 10

VirtualBox and VMware Workstation (and VMware Player) are "level 2 hypervisors." Hyper-V and VMware ESXi are "level 1 hypervisors." The main difference is a level 2 hypervisor is an application running inside an existing OS, while and level 1 hypervisor is the OS itself. This means that when you enable Hyper-V, your Windows 10 "host"... Continue Reading →

How to develop on Windows Subsystem for Linux ( Ubuntu )

Bài viết này sẽ dành cho các bạn developer sử dụng Windows ( khá nhảm nhưng thôi cứ xem là vậy ) và cần sử dụng Linux ( Ubuntu ) như 1 environment. Thật ra mà nói trên cơ bản thì ta vẫn sử dụng Linux như "server", chỉ có 1 vài thứ khác như... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: