https://www.codza.com/blog/mysql-server-not-configured-error

How to develop on Windows Subsystem for Linux ( Ubuntu )

Bài viết này sẽ dành cho các bạn developer sử dụng Windows ( khá nhảm nhưng thôi cứ xem là vậy ) và cần sử dụng Linux ( Ubuntu ) như 1 environment. Thật ra mà nói trên cơ bản thì ta vẫn sử dụng Linux như "server", chỉ có 1 vài thứ khác như... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: