Debian [Ubuntu/Raspbian] installation script

git clone https://github.com/jooservices/workspace cd workspace chmod +x install.sh Follow script for installation https://github.com/jooservices/workspace Xubuntu 20.04 for lightweight purpose Update & install required packages sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo apt -y install software-properties-common sudo apt -y install curl git unzip perl libnet-ssleay-perl openssl openssh-server libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python Web server sudo apt -y... Continue Reading →

Pages: 1 2 3 4

Featured post

Cách để Giả chết

Cân nhắc có nên làm điều này hay không. Giả chết là hành vi trái pháp luật ở hầu hết mọi nơi. Tình huống hiện tại có thật sự khiến bạn phải giả chết? Thay vào đó bạn chỉ cần rời đi?

Featured post

PHP Standards

According to the PSR Workflow Bylaw each PSR has a status as it is being worked on

Featured post

Github Actions – Deploying [P2]

Tiếp theo bài về execute UnitTest giờ thì ta deploy lên STAG / UAT Giả sử ta có Workflow như sau Chạy Code Standards checksRồi Rector để upgrade code structure với PHP 8Sau đó chạy UnitTestCuối cùng sẽ deploy lên STAGSau khi merge PR về develop sẽ deploy lên UAT 1 chút nhắc lại câu... Continue Reading →

Limited Time AV Actress Transcendental Legs English Conversation Instructor Rika And One Month Limited Vaginal Cum Shot Shooting

I Swore To Protect My Beloved Wife For The Rest Of My Life, But I Was Taken Down By A Stalker Ai Mukai

12 giờ, em đến.Nước hoa phóng đãng, tựa mùi trái cây chín nẫu. Mông người tròn lẳng tựa bóng nước, vỗ phát sẽ rung lên như sóng gợn.Em lao vào tôi, với tất cả những điên dại. Tôi cũng dần nóng lên. Tôi muốn em.Chúng tôi lột trần nhau. Nhưng rồi, tôi khựng lại. Em... Continue Reading →

XCrawler – Github action

name: XCrawler - Build & Tests on: pull_request: branches: [ develop ] jobs: build: # Test on Workstation runs-on: [ Workstation ] services: mysql: image: mysql:8.0.26 env: MYSQL_ROOT_PASSWORD: laravel MYSQL_USER: laravel MYSQL_PASSWORD: laravel MYSQL_DATABASE: laravel ports: - 3307:3306 options: --health-cmd="mysqladmin ping" --health-interval=10s --health-timeout=5s --health-retries=5 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=laravel -e MYSQL_USER=laravel -e MYSQL_PASSWORD=laravel -e MYSQL_DATABASE=laravel --entrypoint sh mysql:8... Continue Reading →

Up ↑