[Home Network] Server & LoadBalancing & Home usage

Việc tách 2 routers vô tình giúp mình xử lý 1 bài toán

  • Detect khi IP tĩnh bị rớt

Như vậy Mikrotik hoặc 1 web service chạy dưới Mikrotik sẽ liên tục check các web services … trên Workstation. Và sẽ báo khi em nó die về Slack / Telegram.

Nhưng khoang ! Nếu vậy thì cũng chỉ là biết … còn die thì vẫn die !!!

Vậy

  • Database của VM sẽ replicate lên x300 nằm ngoài IP tĩnh ( 1 chút mệt mỏi việc xử lý với dynamic IP )
  • Mikrotik ( hoặc x300 ) sẽ có script check nếu IP tĩnh down
    • Update DNS IP của domain về IP của IP động mà Mikrotic đang sử dụng. Như vậy đồng nghĩa forward về backup server
    • Tuy nhiên bài toàn sync database uhm do thật chất lúc này slave sẽ phải thành master mình lại chưa nắm tốt !!!
    • Nếu IP tĩnh sống lại thì lại update DNS IP về lại Workstation

Tạm có lẽ vậy trước đi !

Pages: 1 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: