Setup monitoring

Prometheus không chỉ là Collect data mà còn có hệ thống Alert.

Hiểu theo cách là : Prometheus sẽ gom data từ các Exporters và Storing trong chính nó ( Như vai trò 1 Database nhỉ ). Và ta cũng sẽ setup các Metrics để từ đó Prometheus sẽ trigger và Dispatch cho Alert khi đạt ngưỡng condition

Pages: 1 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: