Vì sao người đồng tính không thích hợp cho sinh sản, nhưng vẫn luôn xuất hiện trong lịch sử loài người?

Vì sao họ không biến mất? Như chúng ta đã biết về tiến hóa, những cá thể không thích hợp cho sinh tồn và sinh sản sẽ dần bị loại bỏ bởi cơ chế tiến hóa. Chọn lọc tự nhiên khắc nghiệt đến mức, chúng luôn đảm bảo rằng mọi sự tồn tại đều có giá trị trong bối cảnh tài nguyên có hạn.
Vậy, những cá thể đồng tính, tức bị hấp dẫn bởi người cùng giới và từ đó hạn chế khả năng sinh sản, vì sao luôn có thể di truyền tính trạng đồng tính qua thế hệ sau, cho đến mãi ngày nay?
Trước khi thực sự tìm hiểu về cơ chế cụ thể, có thể đưa ra một vài giả thuyết từ đầu: (1) đồng tính không thể di truyền, hoặc (2) cơ chế di truyền của đồng tính đặc biệt đến mức không cần trực tiếp đẻ ra con cái nhưng vẫn duy trì được hoặc (3) thực ra đồng tính có lợi cho sinh tồn và sinh sản.

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: